Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Bende Gábor egyéni vállalkozó
Székhelye: 2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 8.
Fióktelep: 1084 Budapest, József utca 36.
Nyilvántartási szám: 2984832
Nyilvántartást vezető hatóság: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Adószáma: 41152386-2-27
Elektronikus levelezési cím: info@bende.hu
Telefonszám/fax: +36-1-477-0262
Panaszügyintézés helye: 1084 Budapest, József utca 36.
Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, fióktelepe: Transzport Studium Kft. (székhely: 1185 Budapest, József Attila utca 42.)
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@simplyweb.hu

– továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

SZERZŐDÉS HATÁLYA

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott valamennyi elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bende.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházban (a továbbiakban: webshop/webáruház) történik.

A webhop-ban történő vásárlásra mind regisztráció nélkül, mind elektronikus úton leadott regisztrációt követően a jelen ÁSZF-ben részletezett megrendelés útján van lehetőség.

A honlapon leadott megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

A www.bende.hu honlap hatályos Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) a honlapon elhelyezett „ÁSZF” linkre kattintva érhetők el. A www.bende.hu honlap üzemeltetője, azaz a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás tényéről, és a változással érintett rendelkezésekről a mindenkor hatályos ÁSZF- ra kattintva a Felhasználó külön tájékoztatásban részesül. Szolgáltató a tervezett módosításokat a módosítást megelőző 14 nappal a www.bende.hu honlap főoldalán mindenki számára jól látható módon elhelyezi. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató regisztrált ügyfeleit a módosítás hatályba lépés előtt 14 nappal, a módosítással érintett rendelkezések megjelölésével a regisztrált e-mail címre küldött email útján értesíti. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználót a jelen pont szerint az ÁSZF módosításáról tájékoztatta és a Felhasználó regisztrációját a módosítás hatályba lépéséig nem szüntette meg, Szolgáltató ezt úgy tekinti, hogy a Felhasználó az ÁSZF módosításához hozzájárult és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A mindenkor hatályos ÁSZF a honlap valamennyi látogatója és regisztrált felhasználója számára a honlapon elhelyezett ÁSZF fülre kattintva elérhető és letölthető, továbbá az esetlegesen leadott megrendelést visszaigazoló elektronikus levél mindenkori mellékletét is képezi.

Jelen szerződés a Ptk. 6:82. §-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, a Szolgáltató által nem kerül iktatásra.
 
A szerződés a Felek között magyar nyelven kerül megkötésre.

A VÁSÁRLÁS MENETE
 
REGISZTRÁCIÓ

A webshopban történő vásárlás nem kötött regisztrációhoz. Amennyiben a Felhasználó regisztrálni kíván, úgy a szükséges adatokat (pl.: név; e-mail cím; adószám, telefonszám; szállítási cím) a Felhasználónak teljes körűen meg kell adnia az erre rendszeresített elektronikus űrlapon.
 
A regisztrációval a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Szolgáltató kizárólag a vásárlással összefüggésben, a megrendelés teljesítésével összefüggésben kezelje.

A honlap látogatójának a regisztráció során az alábbi körülményekre kell figyelemmel lennie. A regisztráció folyamán a Felhasználó személyes adatain túl köteles felhasználónevet és jelszót választani.

A honlapon regisztrált Felhasználók nevei között legalább 3 karakter eltérésnek kell lennie, amennyiben a Felhasználó olyan felhasználónevet választ, mely foglalt, úgy azt a rendszer automatikusan jelzi, tájékoztatva a látogatót az új felhasználónév választásának szükségességéről. A jelszó legalább 8 karakterből áll, továbbá tartalmaznia kell legalább egy nagybetűt és egy számkaraktert is. A regisztrációt követően a rendszer a látogató által megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. A levélben található linkre kattintva a Felhasználó aktiválhatja regisztrációját. A regisztráció aktiválására a visszaigazoló elektronikus levél megküldését követő 12 órán belül van mód, ellenkező esetben a regisztrációs szándék a Felhasználó további értesítése nélkül törlésre kerül.  A regisztrációban szereplő adatok a bejelentkezést követően bármikor módosíthatók, megváltoztathatóak. A regisztrációs adatokban bekövetkező változást megelőzően leadott rendelést azonban a Szolgáltató a korábbi, Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti, kivéve, ha Felhasználó vállalja az ebből adódó esetleges többletköltségek viselését, melyről a Szolgáltató előzetesen a Felhasználót tájékoztatni köteles.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem, a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

MEGRENDELÉS FOLYAMATA

A fentebb rögzítettek szerint a vásárlás regisztrációhoz nem kötött. Amennyiben a Felhasználó a weboldalon nem regisztrált, a rendelés és vásárlás folyamán a „Bejelentkezés”alatt olvasható rendelkezések értelemszerűen nem alkalmazandók.

BEJELENTKEZÉS

A regisztrált Felhasználó vásárlás előtt felhasználói neve és jelszava megadásával jelentkezhet be a webáruházba. Abban az esetben, ha a Felhasználó elfelejtette a jelszavát, úgy a felhasználói név vagy a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadásával a rendszer automatikusan új jelszót küld a Felhasználó által megadott elektronikus levélcímre.

TERMÉKEK

Az egyes termékek adatlapja tartalmazza a termékek rövid leírását és a termékről készült fényképet. A webshopban található termékek eltérhetnek a képen látható termékektől, melyért azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az egyes termékek használati útmutatója a termékek rövid leírásában és a termékhez mellékelt tájékoztatóban található.

VÁSÁRLÁS MENETE
 
1.    A Felhasználó által megrendelni kívánt termékek és azok darabszámának kiválasztása és kosárba helyezése.
2.    Fizetési mód kiválasztása.
3.    Számlázási adatok megadása.
4.    A megrendelés ellenőrzése.
5.    Általános Szerződési Feltételek elfogadása.
6.    A megrendelés megerősítése, végleges elküldése.
7.    A megrendelés visszaigazolása az elektronikus levélben, mely tartalmazza a mindenkor hatályos ÁSZF-et is. 

A Felhasználó a vásárlás folyamán valamennyi lépés tekintetében visszalépési és módosítási/javítási lehetőséggel bír, mely alapján a megrendelés végleges elküldéséig a korábban esetleg hibásan vagy tévesen bevitt adatok módosítására, és javítására mód nyílik.

A Felhasználó a kosár ikonra kattintva a vásárolni kívánt termékeket bármikor ellenőrizheti, az oda helyezett termékeket bármikor törölheti, a megrendelni kívánt mennyiséget megváltoztathatja.

A megrendelés végleges megerősítése előtt külön képernyőn ismét áttekinthetővé és ellenőrizhetővé válik valamennyi, a Felhasználó által korábban megadott rendelési információ, illetve valamennyi, a Felhasználó által kiválasztott átvételi és fizetési módnak megfelelő költség.

Felhasználó a megrendelés megerősítésével és végleges elküldésével kijelenti, hogy a megrendelés időpontjában hatályos, a honlapról letölthető, és a vásárlást visszaigazoló elektronikus levél mellékleteként csatolásra került Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában a megrendelést elfogadni, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősséget nem vállal.

A Felhasználó a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Felhasználó a megrendelés elküldésével szintén hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelésben szereplő adatait a megrendelés teljesítésével összefüggésben a Szolgáltató, illetve az általa közreműködőként, vagy alkalmazottként igénybe vett személy kezelje, avagy azt a szállítással megbízott szervezet részére a szállítás végrehajtása céljából kezelje, továbbítsa.

A Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton visszaigazolja. A megrendelés Felhasználó által történő végleges elküldése és a megrendelés megérkezésének visszaigazolása még nem minősül szerződéskötésnek.

Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése alól. Nem terheli a Szolgáltatót visszaigazolási kötelezettség, amennyiben a Felhasználó téves elektronikus címet ad meg, avagy bármilyen egyéb okból a Felhasználó postafiókja az üzenetet fogadni nem képes.

A Szolgáltató akkor fogadja el a megrendelést, ha Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen bocsájtott a Szolgáltató részére. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket és károkat a Felhasználó kizárólagosan köteles viselni, és esetlegesen megtéríteni a Szolgáltató számára.

 A megrendelés elfogadását a Szolgáltató külön elektronikus levélben, a megrendelésszám egyidejű feltüntetése mellett igazolja vissza Felhasználó felé. A megrendelés Felhasználó által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön.

VÉTELÁR

Az egyes termékek mellett feltüntetett ár az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára ugyanakkor nem tartalmazza a posta, avagy a kiszállítás költségét.

A webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a websopban történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

A megrendelések feldolgozása mindenkor a Szolgáltató által működtetett üzlet nyitvatartási idejében történik. A Felhasznáó által a nyitvatartási időn túl leadott megrendelés feldolgozására a megrendelés beérkezését követő munkanapon kerül sor.

Amennyiben a megrendelt termék a webshopban feltüntetettek ellenére nem található raktáron, úgy erről a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanpon belül értesíti a Felhasználót, jelezve egyidejűleg, hogy a megrendelt terméket milyen időtartamon belül vállalja beszerezni. Amennyiben a Felhasználónak már nem áll érdekében az előbbiek alapján a termék megrendelése, úgy a megrendeléstől a Szolgáltató felé jelzett nyilatkozattal elállhat, mely egyidejűleg mentesíti a Szolgáltatót a megrendelés teljesítése alól. Abban az esetben, ha a Felhasználó eláll a vásárlástól, de a termék vételárát időközben a Szolgáltató részére banki átutalás útján kiegyenlítette, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül intézkedik az összeg visszautalása felől.

Amennyiben a Felhasználó által megrendelt termék raktáron van, úgy a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követő 3 munkanapon belül intézkedik a termék személyes átvételre történő előkészítése vagy postára adása felől.

SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Szolgáltató a megrendelt termékek esetében az alábbi szállítási és fizetési módokat biztosítja:

Személyes átvétel és fizetés csak készpénzzel a 1084 Budapest, József utca 36. szám alatti üzletben. Felhasználónak lehetősége van továbbá a korábban banki átutalással, vagy online bankkártyás fizetéssel kiegyenlített terméket személyesen is átvenni, ha a megrendelést visszaigazoló e-mail üzenetben található bankszámlaszámra 5, azaz öt napon belül a termékek vételárát megfizette.

A termék(ek) személyes átvételének lehetőségéről a Szolgáltató minden esetben külön esetben értesíti a Felhasználót, ezen időpontot megelőzően a termék nem minősül átvehetőnek.

A személyes átvétel esetén szállítási díj nem kerül felszámításra.

Szállítás a Magyar Posta útján fizetés utánvétellel: A Felhasználó által választott címre történik a szállítás, a vételár kiegyenlítésére a szállítással egyidejűleg készpénzben kerül sor.

Szállítás a Magyar Posta útján fizetés banki átutalással: Felhasználó köteles a megrendelést visszaigazoló e-mail üzenetben található bankszámlaszámra 5, azaz öt napon belül a termékek vételárát megfizetni. A vételár igazolható befizetését követő 5 munkanapon belül a Szolgáltató intézkedik a termékek Magyar Posta útján történő kézbesítése felől.

Amennyiben a termék nincs raktáron, úgy annak szállítását 2 héten belül vállalja a Szolgáltató.

Amennyiben a termékek kézbesítésére a Magyar Posta közreműködésével kerülne sor, úgy a Felhasználó köteles a termék csomagolását az átvételkor ellenőrizni, amennyiben a csomag sérült vagy hibás, arról jegyzőkönyv felvételét köteles kérni, jelezve, valamennyi általa észlelt hibát. A ternék csomagolását érintő kifogást csak a jegyzőkönyv birtokában áll a Szolgáltató módjában kivizsgálni.

A szállítási költség 50.000 forint alatt 1500.- forint, 50.000.- forint felett ingyenes.

ELÁLLÁS JOGA

A Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § -a szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási/ felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Felhasználó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát vagy az alább feltüntetett és kitöltött mintanyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

címre: 1084 Budapest, József utca 36.
e-mail: info@bende.hu

MINTANYILATKOZAT ELÁLLÁS /FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSÁHOZ (45/2014 Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján)

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt


A Felhasználó elektronikusan megküldött elállás/felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató annak megérkezését követően elektronikusan haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó részére.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Amennyiben a Felhasználó határidőben gyakorolja az elállás vagy felmondási jogát, úgy a Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fent meghatározott összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

Ha a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Felhasználónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG ALÓLI KIVÉTELEK

A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okoból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexxel.

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

A Szolgáltató a 45/2014. Korm. rendelet (II.26.) 9. § (3) bekezdése alapján az alábbi mintatájékoztatót teszi közzé.

KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhazsnálót kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhazsnáló kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

JÓTÁLLÁS

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003 Korm. rendelet (IX.22.) szabályai szerint jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

PANASZKEZELÉS

A Felhasználó a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

Szóbeli panasz

A Felhasználó szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panaszkezelés módjával nem ért egyet, vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy a Felhsználó panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Felhasználóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Felhasználónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat rögzítjük, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

a) a Felhasználó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a Felhasználó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről a Felhasználónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről a Felhasználót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Felhasználó valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el a Felhasználótól:
Felhasználó neve
Felhasználó lakcíme, székhelye, levelezési címe
Felhasználó telefonszáma
Értesítés módja
Panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma
Panasz leírása, oka
Felhasználó panasszal kapcsolatos igénye
A panasz alátámasztásához szükséges, a Felhasználó birtokában lévő dokumentumok másolata
A panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A Szolgáltató a panaszkezelés során a Felhasználó által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig megőrzi. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

Jogorvoslat

Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat.

Az eljárásra a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helyes szerinti békéltető tesület illetékes.

A Felhasználó belföldi lakóhelyes vagy tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett Szolgáltató vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság - jogszabályi eltérő rendelkezések hiányában- a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a https://jarasinfo.gov.hu oldalon 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független testület.

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 06-76-501-500
Fax: 06-76-501-538
Levelezési cím: 6001 Kecskemét  Pf.  228.
 
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: 0672-507-154
Fax: 0672-507-152
E-mail:bekelteto@pbkik.hu
Web: www.pbkik.hu
 
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím:  3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
Fax: 06-46-501-099
 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 
Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 
Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím:  8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
 
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon:  06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekelteto@gymskik.hu
 
Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
 
Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: 06-36-429-612/122
Fax: 06-36-323-615
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.
Telefon:  20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
 
Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Email: kemkik@kemkik.hu
Web: www.kemkik.hu
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu
 
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
 
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon:  06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu
 
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
 
Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon:  06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
 
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform:

Az  EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 524/2013/EU RENDELETE alapján a z Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére online vitarendezési platform vehető igénybe.

A vitarendezés részletes szabályai az alábbi linkre kattintva közvetlenül elérhetőek:

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató által üzemeltetett www.bende.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Szolgáltató, mint adatkezelő a következő cégeknek adja tovább az adatokat adatfeldolgozás céljából: a Magyar Posta Zrt., amely társaság a megrendelt áruk kiszállítása körében működnek együtt a Szolgáltatóval.

Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Felhasználó a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el.